Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1029

Українська мова

Тема: ЧИТАННЯ TEKCTIB  РIЗНИХ СТИЛIВ,  ТИПIВ, ЖАНРIВ МОВЛЕННЯ 3 ВИКОРИСТАННЯМ СПОСОБIВ ПОГЛИБЛЕНОГО, ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНОГО, ШВИДКОГО ЧИТАННЯ, ЧИТАННЯ-СКАНУВАННЯ

 

Прочитайте афоризми i пояснiть  їx  значения.  Визначте  за  ними тему й завдання уроку.

1. << Читання  - це мистецтво,  i треба знати,  як читати,>  (Е. Фаге).  2. Мис­ тецтво  читати  - це  мистецтво  мислити  за  посередництва  iншо'i  людини (Ж.·Ж. Руссо).  3. По-справжньому  освiчений  той,  хто  вмiє  читати  мiж  ряд­ ками  (О. Сухомлинський).

 

Проблемна бесiда за питаннями

У чому особливостi читання як виду рецептивно'i мовленнево'i дiяльностi? Чому визначають рiзнi способи читання? Яка мета кожного з них? Перевiрте свою вiдповiдь за опорною схемою.

Робота з текстом

Прочитайте текст. 3'ясуйте йога тему i основну думку, тип, стиль i жанр мовлення. Якi мовнi засоби вказують на стильову приналежнiсть тексту? Яка  подiя описана  у ньому?  Якi  глобальнi  проблеми  згадуються в текстi?

УКРAIHЦI BCIX КРAIH, €ДНАЙТЕСЯ!

Напередоднi рiчницi незалежностi нашоi: держави вiдбувся III Всесвiт­ нiй форум украiнцiв. Складна iсторична доля розкидала наших землякiв по всьому свiту. Близько десяти мiльйонiв украi:нцiв живе поза межами Батькiвщини - такi цифри наводять вiтчизнянi спецiалiсти. 3вичайно, цi данi неповнi, бо не враховують новiтню емiграцiю. А заробiткiв шукають свiтами тi, хто не може влаштуватися вдома.

На форум, на  iсторичну  Батькiвщину,  прибули  не  лише  дiти  емiгрантiв, але i i:x досить далекi нащадки. Адже понад  сто  рокiв  тому  за  океан вже вiдправлялися галичани, буковинцi, закарпатцi в  пошуках  землi,  якоi: так не вистачало i:м удома. 3 того часу декiлька поколiнь виросло в Канадi та США, i кожна нова генерацiя все менше зв'язкiв зберегла з Украi:ною. Втiм, усе залежало вiд батькiв та оточення, в якому виростали дiти. Якщо украi:нський дух плекався в родинi, якщо дiти вiдвiдували украi:нську школу та украi:нську  церкву,  вони  не забували  свого  корiння.

На жаль, Украi:на за останнi десять рокiв зробила далеко не все, що пови­ нна була зробити в такiй важливiй сферi, як змiцнення зв'язкiв з дiаспорою. На початках нашоi: незалежностi чимало украi:нцiв мали iлюзii: щодо ролi наших зарубiжних братiв. Чомусь сподiвалися, що дiаспора завалить Бать­ кiвщину предкiв доларами i нам можна буде безтурботно жити на цi капi­ тали. Але закордоннi украi:нцi належать головним чином до середнього класу i супербагатii:в серед них дуже мало.

Нам не варто фантазувати на теми великих iнвестицiй в економiку Украi:ни з боку нашоi: дiаспори. Краще подумати про iншi iнвестицii:, котрi не вимiрю­ ються грошовими одиницями. 3арубiжнi украi:нцi можуть нести iнформацiю про нашу державу населению тих краi:н, де вони  живуть.  Сумно констату­ вати той факт, але про нашу Батькiвщину у свiтi знають мало. А якщо вже знають, то не найкращi речi. 3 Украi:ною в багатьох iноземцiв асоцiюються лише Чорнобиль та Лазаренко, а про багатющу культуру та iсторiю нашого народу навiть найближчi сусiди часто-густо майже нiчого не вiдають. А якщо знають,  то у  спотвореному  виглядi .

Проте дiаспора  може  докласти  зусиль  для  покращення  образу  Украi:ни в очах свiтовоi: громадськостi. У цей важливий для будiвництва Украi:ни час нiщо не е таке важливе, як виховання висококвалiфiкованоi:, кмiтливоi: гене­ рацii: украi:нцiв. Наша батькiвщина мае величезнi природнi можливостi, але, на жаль, сiмдесят рокiв комунiстичноi: влади майже повнiстю винищили пiд­ приемницький  рух у нашому  народi.  Люди  навчилися  лише  одного:  дай!

Питания iнвестицiйного клiмату в Украi:нi досить складне. Iнвестор мусить оцiнювати умови капiталовкладень у краi:нi, котра базуеться на таких фак­ торах, як iдеологiя, полiтика, економiка i культура. Умови для iноземних iнвесторiв в Украi:нi визначаються передусiм такими основними факторами, як стан економiки, полiтика уряду i кон'юнктура ринку. Прискорення iнфля­ цii: також впливае на iнвестицii: в Украi:нi. Водночас ми повиннi пам' ятати, що iноземнi iнвестицii: не страждають вiд iнфляцiйних процесiв мiсцевоi: валюти.

Беручи до уваги зазначенi фактори, кожен, хто збираеться починати бiзнес в Украi:нi, мусить визначити сферу своеi: дiяльностi там: виробництво,  послуги, торгiвля,  нерухомiсть,  цiннi  папери  тоща.  Не  мае значения,  який  напрямок дiяльностi ми оберемо. Суть в iншому: ми не зможемо успiшно розвивати свiй бiзнес,  якщо  спиратимемося  лише  на  власнi  сили. Ми  захоплюемося  психо­ логiею i теорiею шаховоi: творчостi, -психологи  й  теоретики  написали  томи про  неймовiрну  iнтуi:цiю  видатних  майстрiв,  красу  й  оригiнальнiсть  i:xнix композицiй, -але чомусь  нiяк  не можемо  уявити  всього того у свiтi бiзнесу.

 

Можливо, тому, що вiн асоцiюеться у нашiй аж надто цнотливiй уявi з без­ надiйною  прозою,  де  владарюють  ницi iнстинкти.

В Укра'iнi  нинi  чомусь  дуже люблять  красиво  говорити,  напускати роже­

вого туману. Послухати, звичайно, приемно. Але ж вiд слiв - навiть най­ кращих - пшениця не родить. Проте е один важливий рецепт: якщо ви трудитеся чесно, розумно й наполегливо, час стае вашим спiльником, вiн починае працювати на вас. Треба лише бути справдi терплячим i не намага­ тися пiдганяти подi'i. Все мае свою логiку i свiй розвиток. Адже роздрiбне­ нiсть, непорозумiння, а то й ворожiсть одних укра'iнських патрiотiв до iнших працювали на руку численним закордонним агентам з найрiзноманiтнiших розвiдок свiту. Що бiльша роздрiбненiсть та ворожнеча була серед укра'iн­ сько'i емiграцi'i, то легше було з нею боротися 'i'i найзапеклiшому вороговi - бiльшовицькiй Poci'i.

Форум дав можливiсть укра'iнцям з усього свiту зiбратися разом i обмi­ нятися думками щодо майбутнього нашого народу, його культури, традицiй. Такi зустрiчi збагачують людей насамперед духовно. Маемо надiю, що нинiшне спiлкування в ювiлейний рiк  принесе  користь усьому свiтовому укра'iнству (3 газети;  680 ел.).

 • На кожне з питань виберiть правильну вiдповiдь.

1. Напередоднi 10-'i рiчницi  незалежностi  Укра'iни  розпочав роботу:

А  111 Всесвiтнiй  форум укра'iнцiв.

Б  II Всесвiтнiй  форум борцiв  за  мир.

В   111 Всесвiтнiй  форум борцiв з тероризмом.

Г  1 Всеукра'iнський з''iзд учителiв.

2. За статистичними даними вiтчизняних спецiалiстiв, за межами Укра'iни живе:

А  Близько 10 тис. укра'iнцiв.

Б Близько 10 млн укра'iнцiв.

В  Близько  100 тис. укра'iнцiв.

Г Близько 1 млн укра'iнцiв.

3. Про кiлькiсть укра'iнцiв за кордоном наводять неповнi данi, бо:

А Немае точно'i iнформацi'i.

Б  Не врахували новiтню емiграцiю.

В   Данi точнi.

Г  Данi уточнюються.

 1. Вiд чого залежать зв'язки ново'i генерацi'i укра'iнцiв дiаспори з Укра'iною?

А Самi цiкавляться.

Б  Вiд  ролi  Укра'iни  на свiтовiй аренi.

В  Вiд батькiв та оточення.

Г   Бо Укра'iна  -'ix  iсторична  Вiтчизна.

 1. На що сподiвалися укра'iнцi на  зорi  незалежностi  вiд зарубiжних  братiв?

А На матерiальну допомогу.

Б  На духовну пiдтримку.

В  Hi на що не сподiвалися.

Г  На взаеморозумiння.

 1. Про якi iнвестицi'i дiаспори  варто  подумати укра'iнцям?

А lнвестицi'i в економiку Укра'iни.

Б   lнвестицi'i  в розвиток  власного бiзнесу.

В  lнвестицi'i заокеанських братiв.

Г  Якi не вимiрюються грошовими  одиницями.

 1. Кому зарубiжнi укра'iнцi можуть нести iнформацiю  про  Укра'iну

 А Свiтовому спiвтовариству.

Б  Спiввiтчизникам.

В  Друзям.

Г  Сусiдам.

8.Про нашу Батькiвщину у свiтi знають:

А   Майже всi.

Б  Мало не кожен житель планети.

В  Мало знають.

Г  Дехто знае.

9.З Укра'iною в багатьох iноземцiв асоцiюютьсл лише:

А << Кобзар >>               Т.Г. Шевченка.

Б   Народнi пiснi.

В   Мiсто Ки'iв.

Г  Чорнобиль та Лазаренко.

 1. Форум дав можливiсть укра'iнцлм з усього свiту:

А  Обмiнлтисл  думками  щодо  майбутнього Укра'iни.

Б  Поспiлкуватисл  длл душi.

В   Вирiшити  долю Укра'iни.

Г  Просто зустрiтисл на iсторичнiй  Вiтчизнi.

 1. Яка корпеть вiд таких зустрiчей?

А   Свято душi.

Б  Можливiсть  висловити  любов  до Укра'iни.

В   Збагачують духовно.

Г Нiлко'i.

 1. Маемо надiю, що це спiлкуваннл в ювiлейний рiк принесе:

А  Корпеть  свiтовому укра'iнству.

Б  Збагатить  нас духовно.

В   Корпеть  лише Укра'iнi.

Г  Змусить замислитисл над проблемами.

Мозковий штурм

 • Який  спосiб  читаннл  використовували  у  процесi  роботи  над  текстом i чому?
 • Як необхiдно змiнити завданнл, щоб застосувати  iншi  рiзновиди читаць­ ко'i дiлльностi?
 • У лких життевих ситуацiлх  можна використати iнформацiю,  закладену в текстi?
 •  

Домашне завдання (на вибiр)

Доберiть цiкавий текст для читання i сформулюйте запитання до нього. Запропонуйте ситуацi'i, в лких людина змушена використовувати той чи iнший рiзновид читання.

 

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика