Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1028

Тема: РОЗВИТОК МОВЛЕНН€ВИХ YMIHb. ЧИТАННЯ.  ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ФРАЗ I СЛIВ У ПРОЧИТАНОМУ. ВИЗНАЧЕННЯ ПIЗНАВАЛЬНО"i ЦIHHOCTI ПРОЧИТАНОГО. АНАЛIЗ ВИКОРИСТАНИХ АВТОРОМ  МОВНИХ  ЗАСОБIВ

 

Робота з текстом

Прочитайте  текст.  Що нового  дiзналис.я?  Яка iнформацi.я  була вiдомою?

ВЕСЕЛКА

Серед атмосферних .явищ веселка, либонь, викликае чи не найбiльше захо­ пленн.я. Сiм 11 кольорiв, що з'.явл.яютьс.я пiсл.я теплого дощу, мовби крайкою оперiзують голубе крайнебо. I якаю байдужою чи заклопотаною не була б людина, а неодмiнно припаде очима до цього унiкального видива, котре три­ вае  лише  лiченi хвилини.

Давнi у.явления  про веселку вельми рiзноманiтнi  й пов'.язанi з поетичним осмисленн.ям  цього феноменального природного  .явища. € вiруванн.я,  що рай­ дуга  - << весела  й  симпатична  дiвчина,  що коромислом  воду несе•> ; за  iншим твердженн.ям,  веселиц.я  -то лише крайка вiд хмари; щоб розродитис.я,  себто скропити  землю  дощем,  вона  знiмае  iз  себе  пiдперiзку  в  сiм  кольорiв  й  роз­ вiшуе  11 на  небесах.

Нерiдко можна  почути, буцiмто веселка -спецiальна  труба,  по .якiй над­ ходить  волога  Велетовi.  Колись  давно  жив  такий  велетень,  що  йому  були мор.я  i  гори  по  колiна.  Надокучило  чоловiковi  сидiти  на  землi,  i  вiн  попро­ сив,  аби  труба  вит.ягла  йога  на  небеса.  Побачив  це  Бог  i  вельми  розгнiвавс.я за  таке  самочинство.  Але  як  спустити  Велета  на  землю,  коли  назад  немае дороги?  Отак вiн i досi мучиться:  хмари стали йому од.ягам i постiллю,  вiтри i птахи приносять поживу, а дуга - воду. Тому вiн часто гнiваеться на свое страдницьке життя - як застогне, то грiм на землю котиться, а заплаче, то падае дощ.

Почасти веселка асоцiювалась з коромислом, яким водяна баба  перено­ сить воду в сусiднi села. Нерiдко веселку уявляли як повiтряну трубу, один кiнець якоi: занурений у море, рiчку або озеро. Разом з водою потрапляють у трубу камiнцi, жаби, рибини, черв'яки; вiдтак, якщо з дощем на землю падають цi живi iстоти чи неживi предмети, то люди кажуть: << Це все висмок­ тала труба з дна моря>>.

Iснуе повiр'я: якби людина пiдiйшла туди, де дуга бере воду, то вона нео­ дмiнно втягне й чоловiка i викине в iншому кiнцi, перетворивши його на особу протилежноi: статi - дiвчину на хлопця i навпаки. Протягом мiсяця такi люди постiйно мiняються то на чоловiка, то на жiнку. Вiдтак люди вiрили -

<<якщо  хтось до того мiсця доходить,  де райдуга  воду бере, то вона його зараз вхоплюе,> . Тому  батьки  завше  застерiгали  дiтей:  << Втiкайте,  а  то  вас  втягне дуга>> . Ось один  з  переказiв.

Одного разу  хлопець пас коло рiчки худобу. День був гарпий, але надвечiр почала насувати  хмара, та така страшна -думали, що вже буде кiнець свiту. Хмара  була велика, але з неi: не було дощу, i от Бог послав райдугу,  щоб вона набрала  води.  Бона  спустилася  якраз  на  мiсце,  де був цей  хлопець,  i почала брати воду з рiчки. Хлопець сидiв на березi рiчки;  коли чуе, що пiдiймаеться. Його  тягла  веселка  разом  з  водою,  i  вiн  почав  кричати.  Недалеко  вiд  нього щось  робили  чоловiк  iз  жiнкою.  Вони  почули  цей  крик  i  прибiгли  до  того мiсця, де брала веселка воду. Але побачили, що хлопець вже був високо. I так вона  його  потягла,  аж  на  саме  небо,  i досi  про  нього  нiчого  не  чуть.

Про походження веселки - коли i як вона з'явилася - iснуе чимало мiфологiчних вiрувань. <<3'являтись почала веселка з того часу, як Бог зiй­ шов на землю з  неба  подивитись,  як  живуть  на  землi  люди . Прийшовши на землю, Бог побачив бiдних людей, як i:м погано  живеться,  i тодi вiн  ска­ зав бiдним людям: << Вам погано живеться на землi, але зате ви  будете  щас­ ливi на небi. У знак цього я заставлю на небi веселку, драбину, по якiй ви будете сходити на небо,>.

Серед нашого народу безлiч варiантних  переказiв про появу веселки. Най­ частiше  подобаються   легенди,  що  райдуга  виникла  пiсля  потопу.  В  одних випадках  11 нiбито  створив  сам Бог,  а в iнших  -Ной,  припливши  на своему ковчезi до гори Арарат. Залишившись  единим живим чоловiком  на землi, вiн упросив  Всевишнього,  аби той нiколи не карав людей потопом;  Бог пообiцяв:

<< Я  утворюю  на  небi  веселку,  i  вона  буде  висмоктувати  воду  з  рiк  та  морiв, якщо  йтимуть  такi  заливнi  дощi,  як  були  перед  потопом,> .

11 появу пов'язували також iз << Божим передвiстям,>. З'являеться вона перед дощем у трьох кольорах: синя, жовта i красна. Як не буде у веселки жовтоi: барви, то йтиме малий дощ, а як е вона, то буде дощ заливний, з хви­ лею i градом; коли райдуга проста, то дощу не буде, а як крута, то обов'язково принесе вологу; якщо вона ледь-ледь помiтна - << то не налилась води, i дощ ще йтиме>> , а як весела - злива вщухне.

Коли коромисло довго висить над селом i не рухаеться, то це ознака, що трапиться якась недобра подiя, зосiбна посуха, пошесть на людей чи тварин або вiйна. Особливо остерiгалися такого явища, << коли веселку бачать, а  дощ не йде - то буде велика спека i неврожаЙ>>. Загалом же веселка вiщуе при­ пинення  опадiв.

Одначе  побутувало  чимало  й  таких  вiрувань:  хто дiйде до  кiнця  веселки, того  чекае  покара  - стане  перевертнем;  й полум'я  може  обпалити  людину, ослiпити,  скрутити голову назад або перетворити  на горбаня. Одначе, як  пiд­ тверджують  численнi  перекази,  до  веселки,  що  п'е  воду,  практично  немож­ ливо  дiйти  - << бо вона  втiкатиме  од  нечестивих,> .

Iнодi  небесну  крайку  порiвнюють  iз  дiвчиною,  яка  бере  воду  i   несе

й  на  коромислi.  Звiдси  й  вислови:  « Веселка  воду  бере ,> ,  << Дiвка  воду  бере,> ,

<< Веселка  - красна  панi  з  криницi  воду  бере>> .

Про веселку можна було б навести ще чимало iнших вiрувань. Але й iз того, про що вже мовилося,  напрошуеться  логiчний  висновок: народнi уявлення про це природне явище позначенi високою поетичнiстю i барвистiстю, сво­ ерiднiстю фiлософського мислення.  Це ще раз пiдтверджуе думку багатьох, у тому числi й чужинських, дослiдникiв про те, що наш народ, зосiбна у сферi духовноi: культури, стояв на високому щаблi свiтовоi: цивiлiзацii:. Тiльки високорозвинений етнос мiг створити такi вивершенi зразки мiфологiчних уявлень  (За В. Скуратiвсысим;  894 ел.).

Дайте вiдповiдi на тестовi питания.

 1. Веселка з'являеться:

 

А  Пiсля теплого дощу.                                             Б Перед дощем

В  Пiсля грому.                                                          Г Пiсля зливи  iз градом.

 1. 3а давнiми вiруваннями  веселка:

А  Крайка  вiд хмари.                                                 Б Промiнчики сонця.

В  Небесний рушничок.                                              Г Весела дитинка.

3. Бог покарав Велета за те, що вiн:

А Пiднявся на  веселцi  до  неба.                              Б Випив багато води

В  Спостерiгав  за веселкою.                                      Г Викорчував дерево

 

4. 3а повiр'ям,  людина,  яка  стоятиме бiля  веселки,  потрапить у трубу i опиниться в iншому кiнцi й:

А  Перетвориться  на особу протилежноi: статi.

Б  3натиме багато мов.

В   Матиме хорошу  пам' ять.

Г   Буде багатою.

5. Батьки застерiгали дiтей втiкати вiд веселки,   бо:

А  Уб'е блискавка.

Б

B. Веселка втягне.

 

В  Веселка красою зачаруе.

Г

Г 3мокнуть вiд дощу.

 1. Веселка виникла:

А   Пiсля  великого потопу.

Б   Iз народженням  Icyca Христа

В  Пiсля смертi пророка  Iллi.

Г   Пiсля смертi Iвана  Хрестителя

7. 3а повiр'ям, якщо веселка ледь помiтна, то:

А  Йтиме дощ.                                 

Б   Дощ припиниться.

В  Йтиме злива.                              

Г   Гримiтиме.

 1. Коли коромисло довго висить над селом i не рухаеться, то це:

А  На лихо.                                 

Б   На щастя.

В На багатий урожай.                  

Г  На гарну погоду .

 1. Якщо веселка з'явилася, а дощу не було, то це на:

А  Спеку i неврожай.

Б  Дощi.

В Багатий урожай .

Г    Хорошу погоду

 1. Веселка головним чином вiщуе:

А  Припинення опадiв.                 Б Початок дощу.

В  Початок сильного вiтру.       Г Дощ  з градом.

 1. Iнодi небесну крайку порiвнюють:

А 3 дiвчиною, яка бере воду i несе П на коромислi.

Б  Iз юнаком,  який тримае  у руках лук.

В  Iз бабусею, яка несе  кошик.

Г  Iз дитиною, яка бiжить.

 1. Наш народ у сферi духовноi: культури:

А  Стояв на високому  щаблi  свiтовоi: цивiлiзацii:.

Б  Був на середньому рiвнi розвитку.

В   Вважався  малорозвиненим.

Г  Вважався занепадаючим.

 

Дайте відповіді на питання:

 1. Текст належить до типу ..., стилю ..., жанру мовлення ..., оскiльки .
 2. Інформацiю з тексту можна використати для ...
 3.  Ключовими словами у текстi е...

Домашне завдання (на вибiр)

Доберiть цiкавий текст за вашим профiлем, пiдкреслiть у ньому ключовi фрази i слова. Доведiть, що наш народ у сферi духовно'i культури стояв на високому щаблi  свiтово'i  цивiлiзацi'i.   Використайте   для   цього  ранiше  прочитане

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика