Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1132

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

«ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЄВОСТІ ЗНАНЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

2018

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

 

Ніколета Бражник,

викладач англійської мови

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський центр професійно-технічної освіти»

  

     У сучасному суспільстві володіння іноземною мовою стає ознакою кожної освіченої людини і обов'язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фахівця будь-якої галузі народного господарства. Особливого значення набуває навчання іноземної мови тепер, коли міжнародні зв'язки України міцніють. Адже відомо, що розвиток суспільства обов’язково призводить до змін процесу викладання. Виникла потреба у зміні підходу до викладання та застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними.

     «Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня», - стверджував М. Ебнер – Ешенбах.

      На сучасному етапі кожен викладач має усвідомлювати, що його діяльність спрямована не просто на трансляції певної суми знань, а на розвиток особистості. Сучасний урок – це урок, де учні навчаються здобувати знання, а не отримувати готові. Звичайно, сучасний вчитель має бути митцем. Особливо це стосується викладачів іноземних мов, бо вони працюють в умовах, далеких від мовного середовища. Саме використання новітніх інноваційних технологій навчання дає можливість наблизити навчальну ситуацію на уроці до умов сучасного життя. Інноваційні технології дають цілком нові можливості для творчості, підвищення ефективності самостійної роботи, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то в інноваційному навчальному процесі учень активно залучаючись до спілкування з вчителем використовує знання, отриманих у процесі самостійної роботи з різними джерелами інформації. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі сьогодні має бути основним правилом всіх успішних викладачів.

      Інтерактивне навчання не є повністю новим для української школи. Розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів - новаторів 70 – 80-х рр. (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїної, С. Лисинкової та інших), теорії розвивального навчання.

     Наприкінці ХХ ст. інтерактивні технології набули поширення в Європі та США. Дослідження, проведене Національним тренінговим центром (США) 80-х рр., показало, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає те лише на свідомість учня, а й на його почуття. Результати цих досліджень були відображені в схемі «Піраміда навчання» [4]

 

Лекція

5 % засвоєння

 

 

Читання

10% засвоєння

 

 

Відео/аудіо матеріали

20% засвоєння

 

 

Демонстрація

30% засвоєння

 

 

Дискусійні групи

50 % засвоєння

 

 

Практика через дію

75 % засвоєння

 

Навчання інших/застосування отриманих знань відразу ж

90 % засвоєння

                         

 

     Мене теж завжди хвилює питання - як побудувати урок, щоб кожен учень активно опанував знання, показати, що предмет має практичне застосування в житті. Я вважаю, що інтерес до предмету і бажання оволодіти ним залежать у більшості від того, які технології використовуються під час уроку. Тому кожен викладач має створити на уроці таке навчальне середовище, у якому б учні відчували внутрішній потяг до навчання. 

       В практиці своєї роботи традиційні форми і методи я використовую разом з інноваційними, але в жодному разі не перевантажую ними уроки. Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були у постійному зв’язку і доповнювали один одного. Таке поєднання у навчальному процесі надає мені змогу створювати на уроці атмосферу активності, бажання творити й пізнавати. Саме вдале поєднання традиційних та інтерактивних технологій вносить різноманітність у процес вивчення теми, викликає і підтримує інтерес до навчального матеріалу.

     Комбінуючи на уроках інноваційні і традиційні методи роботи, я намагаюсь:

- сформувати вміння учнів якомога швидше знаходити актуальну і корисну інформацію;

-  сформувати вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію;

-  сформувати вміння аналізувати інформацію та формувати власну точку зору;

 -  сформувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї.

   Як показує практика, використання інноваційних  технологій дозволяє не тільки скоротити час на освоєння матеріалу, але й індивідуалізувати і диференціювати процес навчання, стимулювати пізнавальну активність і самостійність. При правильному розташуванні, вдалому оформленні матеріал сприймається легше і швидше.

     Існує багато способів стимулювання учнів до вивчення англійської мови та творчого розвитку. Для мотивації навчальної діяльності та активації опорних знань, я часто використовую інтерактивні технології колективно-групового навчання: мозговий штурм, мікрофон, асоціації, коло ідей, акваріум, дискусія, кейс метод. Такі технології зручно використовувати, коли необхідно повторити і систематизувати великий обсяг інформації. Наприклад, «мозковий штурм» я використовую для активізації знань набутих під час уроку. Мета «мозкового штурму» в тому, щоб зібрати якомога більше ідей, щодо проблеми від всіх учнів протягом обмеженого часу. 

     Великі можливості для підвищення ефективності процесу навчання, розвитку творчих здібностей закладені в візуалізації навчальної інформації, розвитку творчої уяви.

     Термін «технологія візуалізації навчальної інформації» був запропонований Лаврентьєвим Г.В. і Лаврентьєвої Н.Є. Вони трактують візуалізацію навчальної інформації не тільки використання знакових форм, але і деяких інших образів, як точка, лінія, форма, тон, колір, розмір.[2]

    Використання візуальних сучасних технологій таких як скетчноутинг, скрайбінг, інтелект-карти, презентації та інш. технології допомагають розкрити сутність теми, заощаджуючи навчальний час, забезпечують належну повноту сприймання та засвоєння навчального матеріалу.

   У своїй роботі я почала використовувати технології «скетчноутинг». Проведення уроку з використанням скетчноутингу дає можливість підтримувати інтерес учнів до теми, особливо підлітків, розвиває у них чуттєве сприйняття та уяву. Адже скетчноутинг - це візуальний спосіб фіксування інформації, він поєднує малюнки, символи з іншими традиційними рукописними елементами.

Переваги скетчноутингу:

- використовуючи візуальні нотатки, підвищуємо збереження даних у пам’яті;

- нотатки дуже компактні, тому до них легко повернутися, щоб повторити матеріал;

- розроблення ідей під час нотаток дає змогу створювати логічні зв’язки.

    Звичайно, скетчноутинг – нове явище у навчанні, але в нього є перспективи стати гарним засобом розвитку творчого мислення і мовлення.

     Під час вивчення лексичного та граматичного матеріалу я часто використовую презентації - тренажери. Іноді учні самі створюють  презентації, тести, кросворди. Для кожного учня це можливість висловити і показати себе, свої інтереси, набуті навички.

      Проектна методика викладання є однією з найсучасніших методик. Технологія проектного навчання відбувається за принципом: проблема –планування - пошук інформації – продукт – презентація. Технологія проектів передбачає досягнення дидактичної мети через детальне розв’язання проблеми, що повинна завершитися цілком реальним практичним результатом. Для досягнення цієї мети вчителі повинні розвивати вміння самостійно мислити, окреслювати шлях розв’язання проблеми, інтегрувати знання різних навчальних предметів, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати наслідки реалізації різних варіантів. [1]

      Використання методу проектів можливо під час вивчення будь-якої теми, особливо це приносить результат під час вивчення тем з країнознавства. Він вимагає від учнів застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал. Даний вид роботи дозволяє мені зробити урок більш цікавим та пізнавальним, де учні презентують свій проект.

    Метод проектів має багато переваг перед традиційними методами навчання таких, як:

- відсутність готових і однозначних рішень;

- розвиток навичок самоосвіти і самоконтролю;

- розвиток навичок групової діяльності;

- розвиток навичок пошуку, збору, презентації інформації;

- підвищення мотивації;

- створення атмосфери, де кожен учень може себе проявити. [3]

     Використання проектної методики на заняттях англійської мови показало, що учні досягають хороших результатів у вивченні англійської мови та мають можливість використати навички, отримані на уроках з інших предметів.

     Таким чином, можна зробити висновок, що враховуючи всі переваги й можливості сучасних інноваційних технологій все ж таки їх не потрібно протиставляти традиційним, а використовувати тільки як засіб різноманітності у навчальному процесі.

 

 

 

Література:

1. Карбованець О. Метод проектів-сучасна педагогічна технологія навчання освітніх закладів різних рівнів [Електронний ресурс]/ О. Карбованець, Н. Куруц, Н. Голуб, А. Майорош. – Режим доступу: http: //www.eduforme.org.

2. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов/Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, Н.А. Неудахина. – М: Педагогика, 2004. - с.14-17

3. Олійник І. Використання методу проектів на уроках англійської мови / Ірина Олійник// Профтехосвіта.- 2012. №10 (46), с.17-18.

4. Пометун О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. /Пометун О., Пироженко Л.-К.: А.С.К., 2004.-192с.- с.7-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тези доповіді «Підвищення ефективності уроку іноземної мови шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання»

     Розвиток суспільства обов’язково призводить до змін процесу викладання. Виникла потреба у зміні підходу до викладання та застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними. На сучасному етапі кожен викладач має усвідомлювати, що його діяльність спрямована не просто на трансляції певної суми знань, а на розвиток особистості. Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні інформації, то в інноваційному навчальному процесі учень активно залучаючись до спілкування з вчителем використовує знання, отриманих у процесі самостійної роботи з різними джерелами інформації. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі сьогодні має бути основним правилом всіх успішних викладачів.

       В практиці своєї роботи традиційні форми і методи я використовую разом з інноваційними, але в жодному разі не перевантажую ними уроки. Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були у постійному зв’язку і доповнювали один одного. Таке поєднання у навчальному процесі надає мені змогу створювати на уроці атмосферу активності, бажання творити й пізнавати. Саме вдале поєднання традиційних та інтерактивних технологій вносить різноманітність у процес вивчення теми, викликає і підтримує інтерес до навчального матеріалу.

    Існує багато інтерактивних технологій для мотивації навчальної діяльності та активації опорних знань, я часто використовую інтерактивні технології колективно-групового навчання: мозговий штурм, мікрофон, асоціації, коло ідей, акваріум, дискусія, кейс метод. Такі технології зручно використовувати, коли необхідно повторити і систематизувати великий обсяг інформації.

     Великі можливості для підвищення ефективності процесу навчання, розвитку творчих здібностей закладені в візуалізації навчальної інформації, розвитку творчої уяви.

     Використання візуальних сучасних технологій таких як скетчноутинг, скрайбінг, інтелект-карти, презентації та інш. технології допомагають розкрити сутність теми, заощаджуючи навчальний час, забезпечують належну повноту сприймання та засвоєння навчального матеріалу.

   У своїй роботі я почала використовувати технології «скетчноутинг». Проведення уроку з використанням скетчноутингу дає можливість підтримувати інтерес учнів до теми, особливо підлітків, розвиває у них чуттєве сприйняття та уяву. Адже скетчноутинг - це візуальний спосіб фіксування інформації, він поєднує малюнки, символи з іншими традиційними рукописними елементами.

    Метод проектів має багато переваг перед традиційними методами навчання. Використання методу проектів можливо під час вивчення будь-якої теми, особливо це приносить результат під час вивчення тем з країнознавства. Він вимагає від учнів застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал. Даний вид роботи дозволяє мені зробити урок більш цікавим та пізнавальним, де учні презентують свій проект.

    Використання проектної методики на заняттях англійської мови показало, що учні досягають хороших результатів у вивченні англійської мови та мають можливість використати навички, отримані на уроках з інших предметів.

     Таким чином, можна зробити висновок, що враховуючи всі переваги й можливості сучасних інноваційних технологій все ж таки їх не потрібно протиставляти традиційним, а використовувати тільки як засіб різноманітності у процесі навчання.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+38(066)-990-16-22MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика